הסכם רישיון לתוכנה

הסכם רישיון לתוכנה Teklynx Newco SAS

I - רישוי תוכנה

Teklynx Newco SAS (להלן "Teklynx") או החברות המסונפות שלה מעניקות לך בזאת רישיון שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה לשימוש בתוכנה זו ובתיעוד הנלווה בהתאם לתנאים שמובאים במסמך זה.

 

מהות הרישיון - הנך רשאי

1) להתקין ולהשתמש בתוכנה במספר המחשבים שכלולים בחשבוניות עבור רישיון זה מ-Teklynx, שנכללות בזאת על-ידי הפניה;

2) להשתמש ולשדר את התוכנה ברשת בתוך אתר אם קיבלת הרשאה לכך בחשבונית מ-Teklynx; ו:

3) ליצור עותקי התוכנה בצורה הנקראת על-ידי מחשב למטרות גיבוי בלבד.

שימוש עם טכנולוגיות וירטואליזציה. במקום להשתמש בתוכנה ישירות במחשב בעל הרישיון, הנך רשאי להתקין ולהשתמש בתוכנה בתוך מערכת חומרה וירטואלית (או מדומה בדרך אחרת) אחת בלבד במחשב בעל הרישיון.

זה חל על רישיונות למחשב וירטואלי.

תנאי רישוי 

א - אינך רשאי:

1. לשנות, להתאים, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, לבצע הידור לאחור, לפרק, ליצור עבודות נגזרות מהתוכנה או להעתיק (פרט לעותק הגיבוי) את התוכנה או התיעוד הנלווה;

2. להשכיר, להעביר או להעניק זכויות כלשהן בתוכנה או בתיעוד הנלווה ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מ-Teklynx;

3. להסיר הודעות, תוויות או סימונים קנייניים כלשהם מהתוכנה ומהתיעוד הנלווה;

4. להתקין ולהשתמש ברישיון בכמה מחשבים בו-זמנית.

 

ב- מנוי לתוכנה.

אם רכשת את הרישיון לתוכנה על בסיס מנוי, זכויותיך לשימוש בתוכנה מוגבלות לתקופת המנוי. ייתכן שתהיה לך אפשרות להאריך את המנוי. אם תאריך את המנוי, תוכל להמשיך להשתמש בתוכנה עד סוף התקופה המוארכת של המנוי שלך. לפרטי מנוי, עיין במסכי הפעלת התוכנה או בחומרים נלווים אחרים. לאחר תפוגת המנוי, מרבית התכונות של התוכנה או כל התוכנה עשויות להפסיק לפעול.

 

ג- אימות.

עשויה להתבצע בדיקת אימות בתוכנה מעת לעת. האימות מוודא שהרישיון בתוכנה מותקן כהלכה. אם הרישיון בתוכנה לא מותקן כהלכה, זה עשוי להשפיע על פונקציונליות התוכנה והתוכנה עשויה לא לפעול. לדוגמה, ייתכן שתידרש לרכוש רישיון חדש ולהפעיל מחדש את התוכנה.

 

ד- שידור מידע.

התוכנה עשויה לשלוח מעת לעת מידע טכני הקשור לניהול רישיון ל-Teklynx. זה עשוי לקרות, למשל, במהלך הפעלת תוכנה, העברת רישיון או אימות.

Teklynx משתמשת במידע זה לניהול זכויות הרישיון שלך בלבד. מידע זה אינו נמכר או נמסר לאף גורם שלישי. על-ידי השימוש בתוכנה, הנך מסכים לשידור המידע הזה.

 

ה – תנאי רישיון:

 

מוצר מנוי

הגנה מקוונת על התוכנה
Software Online
  • חיבור קבוע לאינטרנט נדרש כדי להשתמש בתוכנה. אל דאגות. במקרה של חיבור לא יציב, התוכנה יכולה לפעול ללא חיבור לאינטרנט במשך עד 5 ימים.

  • 7 העברות רישיון אפשריות. העברת רישיון, משמעותה שאתה מעביר מרצונך החופשי רישיון ממחשב אחד למחשב אחר באמצעות הכלי 'מנהל רישיונות' שמשולב בתוכנה.

  • אם המחשב בעל הרישיון ניזוק, נאבד או נגנב, ניתן להפעיל מחדש את הרישיון 4 פעמים לכל היותר. שימוש בו-זמני ברישיון ב-2 מחשבים או יותר מהווה הפרה של הסכם הרישיון לתוכנה.

  

מהות ההסכם הזה - רישיון זה אינו למכירה. דמי רישיון ששולמו על-ידך, אם קיימים, מתייחסים לרישיונות שמוענקים תחת הסכם זה. כותרת וזכויות יוצרים לתוכנה, תיעוד נלווה וכל עותק שנוצר על-ידך, נותרים רכושם של Teklynx או ספקיה. העתקה בלתי מורשית של התוכנה או התיעוד הנלווה, או כישלון לציית למגבלות שלעיל, יפסיקו אוטומטית רישיון זה, ללא הודעה מוקדמת, ויפסיקו את זכויותיך להשתמש בתוכנה, ו-Teklynx, בנוסף לסעד המשפטי האחר שלה, תהיה זכאית לדמי עורך דין סבירים.

 

אחריות מוגבלת - Teklynx מתחייבת שבמשך תקופה של תשעים (90) ימים מתאריך שבו התוכנה תסופק לך, כמתועד בעותק של הקבלה שלך, התוכנה, כפי שסופקה, תחת שימוש רגיל, תפעל ללא שגיאות מהותיות שיהפכו אותה לבלתי שמישה. האחריות המלאה של Teklynx והסעד הבלעדי שלך תחת אחריות זו (שמותנית בהחזרת התוכנה ל-Teklynx) יהיו, לפי שיקול דעתה של Teklynx, לנסות לתקן או לסייע לך עם השגיאות, להחליף את התוכנה בתוכנה שוות ערך מבחינת הפונקציונליות שלה, או להחזיר לך את דמי הרישיון של התוכנה ולהפסיק הסכם זה.

 

מלבד האחריות המוגבלת המפורשת שלעיל, לא תישא Teklynx, ולא תקבל ממנה, שום אחריות מפורשת, מרומזת, מעוגנת בחוק או קשורה אליך בכל דרך שהיא, ו-Teklynx מוותרת במפורש על כל אחריות מרומזת לסחירות או התאמה למטרה מסוימת. Teklynx אינה מתחייבת שהפעלת התוכנית תתבצע ללא שיבושים או ללא שגיאות.

 

הגבלת חבות - בשום אופן לא תישא Teklynx באחריות על נזקים כלשהם, לרבות אבדן נתונים, בעת טעינת תוכנה זו או אחרת, או אבדן רווחים, עלות כיסוי או נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים אחרים שנובעים מהשימוש בתוכנית או בתיעוד הנלווה, שנגרמו מכל סיבה שהיא ועל פי תיאורית אחריות כלשהי. הגבלה זו תחול גם אם Teklynx הייתה מודעת לאפשרות של נזק כזה.

 

II-כללי שימוש באתר האינטרנט:

   

1. מידע אישי: הנך מאשר שכל המידע שסופק הוא אמיתי ומלא. הנך מסכים לתיעוד ולאחסון אלקטרוני של מידע זה על-ידי .TEKLYNX TEKLYNX מתחייבת לא להעביר מידע זה לצד שלישי ללא הסכמתך המפורשת מראש.

  

2. ביטול: לפי סעיף L121-20-2 של חוק הצרכנות הצרפתי, תאריך יעד לביטול אינו חל במקרה של אספקת תוכנה, ולכן אין לך תאריך יעד לביטול עבור התוכנה שהוזמנה באתר אינטרנט זה.

  

3. אספקה: מפתח הפעלה יסופק לך מיד לאחר השלמת התשלום; הנך אחראי לאחסונו עד להפעלת הרישיון שלך. אנו ממליצים בחום להדפיס את מספר הרישיון ואת מפתח ההפעלה המוצגים. TEKLYNX לא תישא באחריות על אבדן מפתח ההפעלה בפרק הזמן שבין התשלום להפעלה.

 

4. שיטת תשלום: התשלום של סכום הכסף הנדרש, בהתאם להצעה שנבחרה, צריך להתבצע בממשק המאובטח של אתר האינטרנט שנוצר במיוחד למטרה זו, באמצעות כרטיס אשראי. במקרה של הונאה, ננקוט בהליכים משפטיים נגדך.

 

III- כללי

תקפות ומשך זמן של הצעה:

המוצרים שנמכרים דרך www.labelview.co.il זמינים לרכישה רק על-ידי אנשים ו/או חברות שנמצאים בישראל.החוקים החלים: חוקי צרפת והכללים והתקנות שפורסמו בעקבותיהם יחולו על הפרשנות, הביצוע והאכיפה של הסכם זה. הצדדים מסכימים במפורש שכל מחלוקות לגבי הסכם זה יופנו לבית המשפט לענייני מסחר של אוש (ז'ר, צרפת), מבלי לפגוע בזכויות של Teklynx לחפש סעד מניעתי מול כל תחום שיפוט אחר.

 

הסכם מלא - הסכם זה הוא ההסכם המלא בין הצדדים והוא מחליף כל תקשורת אחרת או פרסום אחר בנוגע לתוכנה ולתיעוד הנלווה. אם תקנה כלשהי של הסכם זה תימצא כחסרת תוקף, שאר תנאי ההסכם הזה ימשיכו לחול במלוא הכוח וההשפעה.